ترینر بازی gta v。 دانلود ترینر Simple Trainer 7.5 برای GTA V

Processor: Intel Core i5 3470 3. Memory: 4 GB RAM• Hard Drive: 65 GB available space• OS: Windows 8. 5GHz• 1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1• Processor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 2. Memory: 8 GB RAM• Hard Drive: 65 GB available space• 1, 11• OS: Windows 8.。

44
86

64